Statuten

Statuten


Naam, zetel en duur

Artikel 1
1 De Vereniging draagt de naam Vereniging voor Pesso-psychotherapie. Zij is gevestigd te Groningen.
2 De Vereniging is opgericht op zeven september negentienhonderdachtenzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doelstelling

Artikel 2
1 De Vereniging stelt zich ten doel de bestudering, beoefening en ontwikkeling van de Pesso- psychotherapie.
2 De Vereniging tracht deze doelen te bereiken door
a. Zodanige maatstaven aan te leggen voor de toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging, dat dit lid≠maatschap tegenover derden een
waarborg voor deskun≠digheid betekent.
b. Het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de toepassing van de Pesso psychotherapie.
c. Het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van de Pesso psychotherapie.
d. Het bevorderen van de mogelijkheden voor opleiding;
e. Het bevorderen van publicaties over onderwerpen die verband houden met de doelstellingen der Vereni≠ging;
f. Het bevorderen van contacten van de leden onderling ter uitwisseling van professionele kennis en ervaring;
g. Het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en buitenland;
h. Alle andere wettige middelen welke de doeleinden van de Vereni≠ging kunnen bevorderen.

Leden

Artikel 3
1 De Vereniging kent
a. gewone leden
b. aspirant-leden
c. belangstellende leden
d. buitengewone leden
e. ereleden

2 a. Tot het gewone en aspirant-lidmaatschap kunnen worden toegelaten personen die hebben voldaan aan de vereis≠ten omtrent de opleiding
in de Pesso-psychotherapie, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.
b. Het bestuur is bevoegd voor aanvang van de opleiding in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen ten aanzien van ÈÈn of meer, in het
huishoudelijk reglement nader omschreven, eisen.
3 a. Het belangstellend lidmaatschap kan worden aangevraagd indien een positieve belangstelling voor de Pesso-psychotherapie verwacht kan worden.
b. Tot het buitengewoon lidmaatschap kunnen worden toegelaten personen, die door hun werkzaamheden, naar het oordeel van de Vereniging, een
actieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Vereniging.
4 a. Op voorstel van het Bestuur kan de ledenvergadering personen die zich voor de Vereniging of voor de ontwikkeling van de Pesso-psychotherapie
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, tot erelid van de Vereniging benoemen.
b. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij betalen geen contributie.
5 a. Het gewone-, aspirant- en belangstellend lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur van de Vereniging, waarbij de door
het Bestuur noodzakelijk geachte gegevens dienen te worden verstrekt.
b. Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste vijf stemgerechtigde leden kan de ledenvergadering natuurlijke personen
tot het buitengewoon lidmaatschap toelaten.
c. Het bestuur stelt de leden in kennis van de aanvraag voor het desbetreffende lidmaatschap.
d. Personen die zich binnen een jaar na beÎindiging van hun lidmaatschap weer schriftelijk aanmelden als lid, worden als regel zonder verdere
formaliteiten toegelaten. Personen die hun lidmaatschap hebben beÎindigd en zich na bovengenoemde termijn opnieuw als lid van de Vereniging aanmelden,
zullen als regel de procedure dienen te doorlopen zoals vermeld in lid 5.a van dit artikel.
6 a. Ieder gewoon lid van de Vereniging kan bij het bestuur eventuele bezwaren tegen toelating tot het gewone-, aspirant-, en belangstellend
lidmaatschap kenbaar maken.
b. Deze bezwaren moeten binnen dertig dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. met redenen omkleed, schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
c. Na overweging van de aangevoerde bezwaren, besluit het bestuur tot het al dan niet toelaten van de aanvrager tot het lidmaatschap.
7 a. Zowel de aanvrager van het lidmaatschap, alsook het lid dat overeenkomstig het vorige lid bezwaren heeft ingebracht tegen toelating tot het
lidmaatschap, kunnen tegen een overeenkomstig artikel 3 lid 6 genomen bestuursbeslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep en Bemiddeling
van de Vereniging.
b. Dezelfden kunnen daarna tegen een overeenkomstig het vorige lid genomen besluit van de Commissie van Beroep en Bemiddeling in beroep gaan bij
de ledenvergadering.
c. De ledenvergadering neemt haar ingevolge het vorige lid gevraagde besluit, met een meerderheid van 2/ 3 der uitgebrachte stemmen. De te volgen
procedure en de beroepstermijnen zullen bij huishoudelijk reglement geregeld worden.

Stemrecht en overige rechten

Artikel 4
1 Gewone leden, aspirant-leden en ereleden hebben stemrecht.
2 Buitengewone leden hebben een advise≠rende stem. Zij hebben recht op toezending van de Verenigings-convocaties en publica≠ties voor zover deze
voor hen van belang zijn. Ook hebben zij toegang tot de wetenschappelijke bijeenkomsten en de ledenvergaderin≠gen van de Vereniging.
3 Belangstellende leden hebben recht op toezending van de Verenigingsconvocaties en publicaties voor zover deze voor hen van belang zijn. Ook
hebben zij toegang tot de wetenschappelijke bijeenkomsten. Zij hebben geen toegang tot de ledenvergadering en hebben geen stemrecht.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5
1 Het lidmaatschap eindigt door
a. Het overlijden van het lid;
b. Opzegging door het lid; zulks wordt door het lid, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tegen het einde van het
verenigingsjaar schriftelijk meegedeeld aan het bestuur.
c. Opzegging namens de Vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer het lid ondanks herhaalde aanmaning niet voldoet aan
zijn financiÎle verplichtingen jegens de Vereniging, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen;  alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan op elk ogenblik en zonder opzeggingstermijn geschieden middels een schriftelijke
mededeling, met opgaaf van redenen. Binnen een maand na verzending van deze mededeling kan door het betrokken lid tegen de gedane opzegging
beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Van de uitspraak van de Commissie van Beroep is geen hoger beroep mogelijk.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
d. Ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt,
of de Ver≠eniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting ge≠schiedt door het bestuur op advies van de Commissie van Beroep. De betrokkene
wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep op de ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Geldmiddelen

Artikel 6
De geldmiddelen der Vereniging bestaan uit:
a. De jaarlijkse contributie der leden, waarvan de be≠dra≠gen door de ledenvergadering worden bepaald
b. Bijzondere baten

Bestuur

Artikel 7
1 Voor het bestuurslidmaatschap komen alle gewone leden, aspirant-leden en ereleden in aanmerking.  Minstens de helft van het aantal bestuursleden
dient te bestaan uit gewone leden.
2 Het Bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In geval van vacature(s) in het Bestuur
wordt het bestuur gevormd door de in functie zijnde bestuursleden.
3 De voorzitter, de secretaris, de penning≠meester van het bestuur worden door de ledenvergadering gekozen uit de gewone leden van de Vereniging.
De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur verdeelt de overige werkzaamheden onder de leden van het bestuur.
De verkiezing geschiedt op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf stemgerechtigde leden. Een voordracht van het bestuur wordt schriftelijk
aan de leden bekend gemaakt, tenminste veertien dagen vÛÛr de ledenvergadering. Een voordracht van tenminste vijf stemgerechtigde leden kan plaatsvinden
tot de aanvang van de ledenvergadering.
Aan de voordrachten kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/ 3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
ledenvergadering. De ledenvergadering is vrij in de verkiezing van leden van het bestuur indien niet een voordracht als bedoeld is gedaan.
4 Het Bestuur stelt een rooster van aftreden van de leden van het Bestuur op, zodanig, dat jaarlijks ÈÈn of meer leden van het bestuur in een
periode van vier jaar aftreden en voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden. Een periodiek aftredend bestuurslid is
terstond herbenoembaar.
5 Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden of bedanken van het lid, alsmede door ontslag door de algemene ledenvergadering.

Dagelijks bestuur/vertegenwoordiging

Artikel 8
1 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2 Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging.

3 De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er tenminste
ÈÈn lid van het dagelijks bestuur is.
4 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 9
1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee leden van het bestuur dit schriftelijk verzoeken.
2 Geeft de voorzitter binnen ÈÈn maand na het schriftelijk verzoek, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hieraan geen gevolg, dan hebben betrokken
leden van het bestuur het recht zelf een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
3 Het bestuur neemt zijn besluiten met de stemmen van meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur.
4 Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
Bijeenroeping geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste twee weken.

Ledenvergadering

Artikel 10
1 De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste ÈÈn maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
2 Bijeenroeping geschiedt door het bestuur, schriftelijk op een termijn van tenminste twee weken.
3 Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ÈÈn/tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene vergadering, of, wanneer dat aantal geringer is, vijf stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
4 De ledenvergadering dient jaarlijks een kascommissie van tenminste twee personen te benoemen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze kascommissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
5 Jaarlijks, uiterlijk in de maand november, wordt een ledenvergadering gehouden, waarin de begroting voor het komende boekjaar wordt vastgesteld.
6 Aan de ledenvergadering kunnen deelnemen:
a. gewone leden;
b. aspirant-leden;
c. buitengewone leden;
d. ereleden.

7.Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij volstrekte
meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming
bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht
beschouwd. Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden
komen, zal door loting worden beslist welke twee personen in aanmerking komen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Rekening en verantwoording

Artikel 11
1. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van
de gezamenlijk bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

Commissies

Artikel 12
1. Het bestuur kan een of meer commissies instellen en samenstellen en daarbij de taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies
vaststellen, aanvullen en wijzigen.
2. Onverlet latende het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan de ledenvergadering commissies van de leden benoemen, belast met de
voorbereiding en/of uitvoering van bepaalde activiteiten van de Vereniging. De ledenvergadering bepaalt de taak en de samenstelling van
deze commissies.
3. De ledenvergadering stelt een Klachtencommissie en een Commissie van Beroep in.
4. Reglementen ten behoeve van de, conform lid 1 van dit artikel door het bestuur ingestelde commissies, worden door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur stelt de leden in kennis van deze reglementen. De reglementen ten behoeve van, conform lid 2 en 3 van dit artikel door
de ledenvergadering ingestelde commissies, worden vastgesteld door de ledenvergadering.
5. Een voorgenomen besluit van het bestuur tot wijzi≠ging van een reglement ten behoeve van de, conform lid 2 en 3 van dit artikel
door de ledenvergadering ingestelde commissies, wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis van alle gewone en ereleden gebracht.
Indien binnen een termijn van drie weken na datum van verzending van vorengemelde kennisgeving:
a. tenminste ÈÈn/vijfde gedeelte van het aantal gewone en ereleden schriftelijk aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt niet akkoord te gaan
met een besluit van het bestuur ter zake overeenkomstig bedoeld voorgenomen besluit van het be≠stuur en/of ter zake beslissing
door de ledenvergadering te verlangen, kan het bestuur ter zake niet besluiten tot wijziging van het reglement en zal de inhoud
van het voorgenomen besluit van het bestuur als voorstel aan de ledenvergadering op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering
geplaatst worden en zal de ledenvergadering terzake beslissen;
b. het onder a. vermelde geen toepassing vindt, kan het bestuur besluiten tot wijziging van het re≠glement overeenkomstig bedoeld
voorgenomen besluit van het bestuur. Het bestuur stelt de leden in kennis van haar besluit.

Ontbinding en liquidatie

Artikel 15
1. Tot ontbinding van de Vereniging kan in eerste in≠stantie slechts besloten worden indien, op een spe≠ciaal bijeengeroepen ledenvergadering,
tenminste drie/vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Bij gebreke van het gemelde quorum in die vergade≠ring kan daarna daartoe een tweede ledenvergadering worden uitgeschreven, te houden tenminste
twintig en ten hoogste veertig dagen na de bedoelde eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden besloten ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Het besluit tot ontbinding dient te worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.
3. De bestemming van een batig saldo zal door de ledenvergadering worden vastgesteld, bij besluit genomen met drie/vierde van de in de vergadering
uitgebrachte stemmen.
4. De eerste vergadering, bedoeld in lid 1, dient tenminste drie maanden van tevoren te worden uitgeschreven met vermelding van het voorstel tot
ontbinding van de Vereniging.

Verenigingsjaar en boekjaar

Artikel 16
Het verenigingsjaar loopt van ÈÈn januari tot en met ÈÈnendertig december. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

Slotbepaling

Artikel 17
In alle gevallen waarin statuten en reglemen≠ten niet voorzien, beslist het bestuur.